Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων – Εργαστηριακά Κέντρα

αναρτήθηκε σε: Ανακοινώσεις, Ενημέρωση | 0

Ενημέρωση για τη  διαδικασία αξιολόγησης  από συλλόγους διδασκόντων των Εργαστηριακών Κέντρων τα οποία υποστηρίζουν διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικές μονάδες  όπως τα ΕΠΑ.Λ., τα Προγράμματα Μαθητείας κ.λπ.;

Για τα Εργαστηριακά Κέντρα ισχύουν τα εξής:

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 101 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, των καταρτιζόμενων των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ανά δύο (2) τουλάχιστον εκπαιδευτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ..

  • Όταν όσοι ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες, οι εργαστηριακές ανάγκες καλύπτονται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο επαγγελματικό λύκειο (παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985).
  • Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, ορίζονται οι σχολικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής, οι μαθητές των οποίων ασκούνται στο Ε.Κ.. (παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985).
  • Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, ορίζονται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολικών μονάδων που διατίθενται στα Ε.Κ. και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους (παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985).
  • Διευθυντής των Ε.Κ. ορίζεται εκπαιδευτικός βάσει των διατάξεων για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, ενώ σε κάθε Τομέα Εργαστηρίων και Εργαστήριο Κατεύθυνσης του Εργαστηριακού Κέντρου τοποθετούνται Υπεύθυνοι (παρ. 3 & 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985).
  • Οι λεπτομέρειες λειτουργίας των Ε.Κ. και τα ειδικότερα καθήκοντα των Δ/ντών, Υποδιευθυντών, Υπευθύνων Τομέων Εργαστηρίων, Εργαστηρίων Κατεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων τους καθορίζονται με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 96004/Δ4/17-07-2015 (Β΄ 1318) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, και η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω Υ.Α.: «τα Εργαστηριακά Κέντρα ως εκπαιδευτικές μονάδες του Υ.ΠO.ΠΑΙ.Θ, έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑ.Λ, τις Σ.Ε.Κ. και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους. Στελέχη Διοίκησης εργαστηριακών κέντρων είναι: α) ο Διευθυντής του Ε.Κ., β) ο Υποδιευθυντής του Ε.Κ., γ) οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Ε.Κ.. Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων».[….].
  • Περαιτέρω, στα άρθρα 4, 5 της Υ.Α. υπ’ αριθ. 96004/Δ4/17-07-2015 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηρίων ή Εργαστηρίων Κατεύθυνσης προσφέρουν τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Ε.Κ. και παραμένουν στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες, ενός ωραρίου. Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Ε.Κ. από τα ΕΠΑ.Λ., με απόφαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ., για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, μετά από συνεργασία των Διευθυντών των ΕΠΑ.Λ. που εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. και των Διευθυντών των Ε.Κ.. Η διάθεση των εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. μπορεί να είναι μερική ή ολική (άρθρο 7 της Υ.Α. υπ’ αριθ. 96004/Δ4/17-07-2015).
  • Επιπρόσθετα, στο άρθρο 9 της Υ.Α. υπ’ αριθ. 96004/Δ4/17-07-2015 αναφέρεται ότι κάθε Ε.Κ «ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα χρηματοδοτείται αυτοτελώς και συγκροτεί αυτόνομο συμβούλιο σχολικής κοινότητας. Λαμβάνει ειδική χρηματοδότηση η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται».
  • Βάσει της Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (Β’ 4299/27-09-2018), «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου», αναφέρει στο άρθρο 3 παρ. 3, (Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου) «Για την επιτέλεση του έργου τους, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου: α) Μελετούν τις ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη…»

Με βάση τα παραπάνω, οι διατάξεις των άρθρων 47, 47Α και 47Β του ν. 4547/2018 (διατάξεις  των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020) για τον «Συλλογικό προγραμματισμό, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων» εφαρμόζονται στα ΕΠΑ.Λ., καθώς και στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες.


 

Για περισσότερες πληροφορίες – ενημέρωση που αφορά την Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων στο παρακάτω σύνδεσμο στην σελίδα του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ενότητες :

Συχνές Ερωτήσεις
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ