Εγκύκλιοι μετατάξεων εκπαιδευτικών

αναρτήθηκε σε: Ενημέρωση | 0

Με το παρόν σας διαβιβάζουμε τις αρ. πρωτ. 59720/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ: 6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) και 59779/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ: 9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9) εγκυκλίους μετατάξεων, καθώς και την αίτηση μετάταξης σε επεξεργάσιμη μορφή (αφορά μόνο την πρώτη εγκύκλιο), προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς σας σχετικά.

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε το αρ. πρωτ. 196587/Ε2/11-12-2019 έγγραφό μας «Οδηγίες για μετατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)».

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.

Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.

Τμήμα Β’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δ.Ε.